Zásady spracúvania osobných údajov

Zásada zákonnosti – osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a
tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.
Pri spracúvaní dbáme o to, aby osobné údaje dotknutých osôb neboli spracúvané
na iný než stanovený účel, aby k nim mali prístup iba naše k spracúvaniu
poverené, poučené a oprávnené osoby, resp. osoby, ktoré spĺňajú tieto
požiadavky u našich sprostredkovateľov, teda tých, ktorí na zmluvnom základe
spracúvajú osobné údaje za nás.
Dbáme tiež o to, aby rozsah spracúvaných osobných údajov s ohľadom na
splnenie účelu a doba ich uchovávania boli minimálne. Dodržujeme pritom
následne uvedené – zákonom stanovené zásady:

Zásada obmedzenia účelu – osobné údaje sa môžeme získavať len na
konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmieme ich ďalej
spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Zásada minimalizácie osobných údajov – spracúvané osobné údaje musia byť
primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na
ktorý ich spracúvame.

Zásada správnosti – spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa
potreby aktualizované. Snažíme sa prijať primerané a účinné opatrenia na
zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov,
na ktoré sa spracúvajú, boli bez zbytočného odkladu vymazané alebo opravené.

Zásada minimalizácie uchovávania – osobné údaje musia byť uchovávané vo
forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je
to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Dobu uchovávania po
spracovaní určuje náš registratúrny plán.

Zásada integrity a dôvernosti – osobné údaje spracúvame podľa technických,
organizačných a personálnych opatrení, čím sa snažíme zaručiť primeranú
bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred ich neoprávneným
spracúvaním, nezákonným spracúvaním, náhodnou stratou, výmazom alebo
poškodením.

Zásada zodpovednosti – ako prevádzkovateľ sme zodpovední za dodržiavanie
týchto základných zásad spracúvania osobných údajov.

Zákonnosť spracúvania – spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa
vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:

a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov
aspoň na jeden konkrétny účel,

b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné naplnenie zmluvy, ktorej
zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred
uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu
alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života,
zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,

e) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci
zverenej prevádzkovateľovi,

f) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov
prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami
prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu
osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.