Základné informácie – ochrana osobných údajov

S účinnosťou odo dňa 25.5.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochran/e fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „Nariadenie“).

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľ dodržiava zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín a medzinárodných inštitúcií. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

Prevádzkovateľ
Názov: Obec Topoľníky
Sídlo prevádzkovateľa: Hlavná 126, 930 11 Topoľníky
IČO: 00305740
Email: web@topolniky.sk
Telefón: +421315582151

Zodpovedná osoba
Mgr. Krisztina Szevecsek
Email: zo.topolniky@gmail.com
Telefón:  +421 915 753 870